ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1800-425-9339

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕಲಾಪ ತಿದ್ದುಪಡಿ 11.12.17

ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ: 30-11-2017ರಂದು ಕಲಾಪವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆಯುವುದು (ಪ್ರಾಧಾನ ಬೆಂಚ್ )

29-11-2017 ರಂದು ಕಲಾಪ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ ಬೆಂಚ್

ಜಾಹಿರಾತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅದ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿ- 16-10-2017

ಜಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅದ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ

ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ನಾಗರೀಕ ಕೈಪಿಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ

ಜಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿಳಾಸ

ನಾಗರೀಕ ಕೈಪಿಡಿ (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ರಜಾದಿನಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2017

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಾಹಿತಿ

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ:


ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ವಿಷಯವು ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದಂತೆ ಸಲಹೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು
 ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಧ್ಬವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.