ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1800-425-9339

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ

ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ನಾಗರೀಕ ಕೈಪಿಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ

ಜಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ವಿಳಾಸ

ನಾಗರೀಕ ಕೈಪಿಡಿ (ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್- ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮಾಹಿತಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕಲಾಪವಿವರ 07-06-2018

ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕಲಾಪವಿವರ 05-06-2018

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕಲಾಪವಿವರ 05-06-2018

ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮತ್ತು ಕಲಾಪವಿವರ

ರಜಾದಿನಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2018

ರಾಜ್ಯ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಜಾಹಿರಾತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅದ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿ- 16-10-2017

ಜಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅದ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ:


ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ವಿಷಯವು ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದಂತೆ ಸಲಹೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು
 ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಧ್ಬವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.